Dzisiaj jest czwartek, 09 kwietnia 2020 r. 100 dzień roku. Imieniny:Mai, Marcelego, Wadima UWAGA!!! WAŻNE!!! - Jeśli oglądasz naszą stronę, znajdź czas, aby obejrzeć naszą galerię.- UWAGA!!! WAŻNE!!!

Statut i Regulamin Grupy Motocyklowej "ORAWA"

Rozdział  I


            Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.


§ 1

 1. Grupa Motocyklowa „ORAWA” Polska, zwana dalej Grupą jest wolną i niezależną grupą, zrzeszającą właścicieli oraz sympatyków różnego rodzaju motocykli.
 2. Grupa może używać nazwy skróconej: GM-ORAWA.

§ 2

 1. Terenem działania Grupy jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Orawy i Podhala.
 2. Dla realizacji swoich celów, Grupa może prowadzić swoje działania poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Grupy jest miejscowość: JABŁONKA ORAWSKA.

§ 3

 1. Grupa działa na podstawie wolnego i dobrowolnego zrzeszenia Członków oraz postanowień niniejszego statutu i regulaminu, przyjętego większością pełnoprawnych Członków Grupy.
 2. Grupa powołana jest na czas nieokreślony.
 3. Grupa może być członkiem oraz może należeć do grup, klubów, stowarzyszeń oraz organizacji zarówno krajowych jak też i międzynarodowych, działających i mających podobne zainteresowania.
 4. Grupa chcąc przystąpić do jakiejkolwiek organizacji zgodnie z § 3 pkt 3, jest zobowiązana do każdorazowego przeprowadzenia głosowania wśród swoich Pełnoprawnych Członków Grupy zgodnie z § 14 pkt 4.

§ 4
            Grupa może używać loga, pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, znaczków organizacyjnych oraz innych m.in. koszulek, czapek, kamizelek, naszywek itp. - w dalszej części statutu i regulaminu tzw. emblematów Grupy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanym logotypem, którego prawa są własnością Grupy.

Rozdział  II


            Cele i sposoby działania.


§ 5
       Celem Grupy jest:

 1. Rozwój i popularyzacja motoryzacji.
 2. Propagowanie zorganizowanych form turystyki motocyklowej.
 3. Pokazanie i uświadamianie społeczeństwa, a przede wszystkim integracja motocyklistów ze społeczeństwem.
 4. Uczestniczenie w imprezach o charakterze sportowo – turystycznym.
 5. Upowszechnianie wszelkiego rodzaju kultury, a w szczególności promowanie poznanych regionów m.in. poprzez internet.
 6. Propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 7. Zwiedzanie i poznawanie nowych zakątków świata.
 8. Poznawanie innych ludzi oraz ich obyczajów.

§ 6
            Grupa realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zlotów motocyklowych, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, warsztatów, konkursów, wystaw i spotkań integracyjnych.
 2. Współpracę z placówkami kulturalno – oświatowymi m.in. przedszkolami, szkołami, ośrodkami kultury, zakładami pracy oraz z innymi grupami, klubami, stowarzyszeniami oraz organizacjami zarówno krajowymi jak też i międzynarodowymi, mającymi podobny charakter.
 3. Uczestniczenie, reprezentowanie i promowanie Grupy oraz regionu Orawy  i Podhala, na imprezach organizowanych przez organizacje o podobnym profilu działalności w Polsce jak też i poza granicami naszego kraju.
 4. Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów propagujących sport, rekreację i turystykę motocyklową.

§ 7

 1. Grupa opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i sympatyków Grupy.
 2. Grupa może korzystać z pomocy tzw. sponsoringu innych instytucji, organizacji, zakładów pracy, osób fizycznych zgodnie z podpisanymi umowami przez co najmniej dwóch Członków Zarządu lub upoważnionych reprezentantów Grupy.

 

Rozdział  III


            Członkowie, ich prawa, obowiązki i kary.


§ 8
            Członkowie Grupy dzielą się na:

 1. Pełnoprawnych Członków Grupy.
 2. Kandydatów do Grupy.
 3. Sympatyków Grupy.

§ 9

 1. Pełnoprawnym Członkiem Grupy oraz Kandydatem do Grupy, może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca niniejszy statut wraz regulaminem oraz złożoną deklaracją członkowską.
 2. Kandydat do Grupy, może zostać przyjęty jako Kandydat, a następnie może zostać pełnoprawnym Członkiem Grupy pod warunkiem:
 3. wprowadzenie Kandydata musi być rekomendowane przez co najmniej dwóch pełnoprawnych Członków Grupy, którzy biorą na siebie częściową odpowiedzialność w okresie próbnym.
 4. okres próbny Kandydata, za który gwarantują pełnoprawni Członkowie Grupy, którzy wprowadzali Kandydata w szeregi Grupy, wynosi 3-y miesiące, pod warunkiem 3-y krotnego wspólnego wyjazdu Grupy w ilości minimum 3-ch Członków Grupy.
 5. po okresie próbnym następuje okres oczekujący, który wynosi wraz z okresem próbnym, nie mniej niż 12 miesięcy, a w którym to czasie Kandydat musi wykazać się pełną odpowiedzialnością za siebie i kolegów z Grupy.
 6. po okresie wymienionym w § 9, pkt  2 c, następuje przyjęcie Kandydata w poczet pełnoprawnych Członków Grupy, pod warunkiem, że żaden z Członków Grupy nie wniesie zastrzeżeń co do Kandydata. W przeciwnym razie Członkowie Grupy mogą wydłużyć okres oczekiwania o następny rok.
 7. w razie świadomego braku odpowiedzialności oraz rażącego nie przestrzegania regulaminu, Kandydat może zostać usunięty z Grupy w każdym czasie.
 8. Sympatycy Grupy, to wszystkie osoby fizyczne od najmłodszych lat oraz zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne, które w jakikolwiek pozytywny sposób identyfikują się lub wspomagają GM-ORAWA.

§ 10
            Pełnoprawni Członkowie Grupy, mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w spotkaniach z biernym i czynnym prawem głosu.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Grupy.
 3. Uczestnictwa w zlotach oraz innych imprezach organizowanych przez Grupę.
 4. Noszenia emblematów Grupy zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Grupy.
 5. Indywidualnego zrzeszenia się w innych grupach, klubach, stowarzyszeniach oraz organizacjach zarówno krajowych jak też i międzynarodowych, działających i mających podobne zainteresowania.

§ 11
            Kandydaci do Grupy oraz Sympatycy Grupy, mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w spotkaniach bez biernego i czynnego prawa głosu, pod warunkiem, że są zaproszeni przez władze Grupy.
 2. Uczestnictwa w zlotach oraz innych imprezach organizowanych przez Grupę.
 3. Noszenia wyłącznie tych emblematów Grupy, które zostały przeznaczone dla Kandydatów lub Sympatyków i są zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Grupy.

§ 12
            Do obowiązków pełnoprawnych Członków Grupy oraz Kandydatów należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Grupy.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz regulaminu Grupy.
 3. Godne i nienaganne reprezentowanie Grupy.
 4. W razie potrzeby, wspomaganie i wspieranie Grupy.
 5. Indywidualna odpowiedzialność za stan techniczny motocykla lub innego pojazdu zaliczanego do tej grupy oraz jego dokumentacje.

§ 13
            Członkowstwo w Grupie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolną rezygnację, po wcześniejszym zgłoszeniu na piśmie i złożenie go na ręce jednego Członka będącego we władzach Grupy tj. Zarządu.
 2. Rozwiązanie się Grupy.
 3. Skreślenie z listy Członków lub Kandydatów, podjęte większością głosów na spotkaniu Grupy liczącej nie mniej niż 50% Pełnoprawnych Członków Grupy, w obecności co najmniej dwóch osób będących we władzach Grupy w przypadku:
 4. umyślnego naruszenia postanowień statutu i regulaminu Grupy.
 5. nie brania udziału w działalności statutowej Grupy.
 6. działania na szkodę Grupy.
 7. Od decyzji jak wyżej przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni, poprzez Zarząd. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest decyzją ostateczną.
 8.  Nieusprawiedliwioną trzykrotną z kolei nieobecność na ustalonych spotkaniach.
 9. Każdorazowe usunięcie Członka lub Kandydata z Grupy, musi być przegłosowane zgodnie z § 13 pkt 3.
 10. Usunięcie Członka lub Kandydata z Grupy może być:
 11.  czasowe - które skutkuje brakiem głosu w Grupie jak też może zostać podjęta decyzja o degradacji do stopnia Kandydata, a w przypadku Kandydata do wydłużenia okresu oczekiwania o następne 12 miesięcy.
 12. stałe - które skutkuje wykluczeniem z szeregów Grupy, a co za tym idzie zwrotem wszystkich emblematów związanych z GM-ORAWA.

Rozdział  IV


            Władze Grupy.


§ 14

 1. Władzami Grupy są:
 2. Walne Zebranie Członków Grupy.
 3. Zarząd w składzie:

- Prezydent
- V-ce Prezydent
- Sekretarz
- Skarbnik

 1. Komisja Rewizyjna (w razie takiej potrzeby).
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Grupy i dotyczy każdego z osobna, pod warunkiem, że minimalna ilość Pełnoprawnych Członków Grupy wynosi 2/3 ogółu Członków, a wybór następuje po uzyskaniu co najmniej 50% głosów + 1 głos.
 4. Wszelkie decyzje (uchwały) wszystkich Władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów, ale gdy głosy się równoważą, głos Prezydenta jest głosem przeważającym, pod warunkiem, że nie dotyczy to wyboru Zarządu.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków Grupy jest najwyższą Władzą w Grupie.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Grupy zwoływane jest przez Zarząd 1 raz na 2 lata i mogą być na nie zaproszeni zarówno sympatycy jak też i goście bez prawa udziału w głosowaniu.
 3. Oficjalne zebrania (spotkania) Członków, Kandydatów oraz zaproszonych sympatyków czy też gości, które zwołuje, otwiera i zamyka jeden z Członków Zarządu odbywają się w okresie letnim 1 raz na miesiąc, a w pozostałym okresie  nie mniej niż 1 raz na dwa miesiące.
 4. Na wniosek 1/3 ogółu Członków może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Grupy, na którym mogą być podejmowane wszelkie sprawy, łącznie z możliwością odwołania lub powołania jednego lub kilku Członków Zarządu oraz w razie potrzeby Komisji Rewizyjnej, pod warunkiem, że minimalna ilość Pełnoprawnych Członków Grupy wynosi 2/3 ogółu Członków.
 5. Zarząd ma obowiązek na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na poinformowanie wszystkich Pełnoprawnych Członków Grupy o w/w zebraniach.

§ 16
            Każdy Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może otrzymać odpowiedni wykaz zadań, którymi powinien się zajmować, będąc na odpowiednim stanowisku, opracowany przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 17
            Działalność Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej jak też i pozostałych Członków Grupy jest dobrowolna i bezinteresowna.


Rozdział  V


            Zmiana statutu i regulaminu.


§ 18
Zmiany statutu i regulaminu GM-ORAWA, wymagają uchwały(zgody) Walnego Zebrania Członków Grupy,  pod warunkiem, że minimalna ilość Pełnoprawnych Członków Grupy wynosi 1/2 ogółu Członków i została podjęta przez 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 19
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Grupy, Walne Zebranie Członków Grupy określa sposób jej likwidacji oraz w przypadku posiadanego majątku, podejmuje decyzje, co do przeznaczenia niniejszego majątku.

  Podpisany przez Zarządu Grupy Motocyklowej "GM ORAWA"
- Prezydent      - Stanisław Żądło   
- V-ce Prezydent – Robert Woźniak  
- Sekretarz      - Arkadiusz Nieczaj
- Skarbnik       - Czesław Mucha    
 
 Jabłonka 2009